PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio “Boružėlė”

                                                                                                                                             direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.

                                                                                                                                             įsakymu Nr. V1-53

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Etatų skaičius Pareigybės kodas
1. Administracija
1.1. Direktorius A(A2) 1 112036
1.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A(A2) 1 112036
1.3. Specialistas B 0.5 331303
1.4. Raštinės administratorius B 1 334101
1.5. Sandėlininkas C 0.5 432107
1.6. Ūkio dalies vedėjas B 1 515101
2. Ugdymo procesas (pedagogai)
2.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas A(A2) 4.8 234201
2.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas A(A2) 1.6 234202
2.3. Logopedas A(A2) 1 235202
2.4. Meninio ugdymo mokytojas A(A2) 0.5 235501
2.5 Neformaliojo ugdymo mokytojas A(A2) 0.5 235906
3. Kiti darbuotojai
3.1. Virėjas C 1.5 512001
3.2. Auklėtojo padėjėjas C 4.52 531101
3.3. Elektrikas C 0.25 741101
3.4. Pagalbinis virtuvės darbininkas D 0.5 911105
3.5. Valytojas D 1 911101
3.6. Skalbinių prižiūrėtojas D 0.5 911211
3.7. Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas D 0.75 931216
3.8. Kiemsargis D 0.5 961303