LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964

Parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2019-2021 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352, Klaipėda
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO, 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO, 2016 m. gegužės 26 d.Nr.T2-143, Klaipėda

Parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti .PDF formatu

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠAS

Parsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO, 2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. AD1-2631

Parsisiųsti Word formatu